Berättelsen om Brobygge

Brobygges berättelse har sin början på tidigt 1990-tal. I Svenska Baptistsamfundet, med sitt utbildningscenter i Bromma, växer ett arbete fram som snart får namnet Brommadialogen.

Efter en tid tillkom också utbildningen BroBygge. Drivande i arbetet med Brommadialogen var pastor Harry Månsus. Arbetet växte till ett nätverk där många bidrog och upptäckte en möjlighet till fördjupning och befrielse.

Brommadialogen var redan från starten engagerad inom olika arbetsområden, och tyngdpunkten har varierat något under årens lopp. Fokus har dock alltid legat på dialogen och sökandet efter en befriande andlighet som innefattar en helhetssyn på livet.

Brommadialogen ville främja och stå i dialog med människor och erfarenheter från såväl alternativ andlighet som tolvstegsrörelsen, och att lyssna in den andre med respekt och intresse. Recovery är ett begrepp som präglat mycket av verksamheten, både som en bärande erfarenhet av tillfrisknande och som en längtan efter en rimligare värld.

Brommadialogen anordnade konferenser och nätverksträffar (Höstakademier) som samlade deltagare till föredrag och dialog. Bokutgivning och nyhetsbrev spred idéerna vidare. Hösten 1999 startade utbildningen BroBygge som ett svar på behov av fördjupade möjligheter till dialog och reflektion kring teman som Brommadialogen initierat genom konferenser, litteratur och filialverksamhet. Kurserna sammanförde människor med olika bakgrund och andlighet och gav möjlighet till växande och dialog i praktiken.

I september 1992 ägde den första Sinnesrogudstjänsten rum på initiativ av Brommadialogen. Några år senare firades mer än hundra bara i Stockholm och ett stort antal både i övriga Sverige och också Norden. Det grundläggande för en sinnesrogudstjänst är en själavårdande atmosfär och att den är ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan. Ett nätverk för församlingar som arbetar med Sinnesrogudstjänster startade 2013, som ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Stockholms stift, Svenska Kyrkan.

Bland andra hållpunkter i berättelsen finns till exempel Midsommardialogerna som startade på Sjöviks folkhögskola och under flera år blev en viktig mötesplats för gemenskap och reflektion. 

Noomi Tönnäng, pastor och terapeut, arbetade med Brommadialogen och BroBygge från 2010 till 2018, under några år med säte i Örebro. Under hennes ledning fördjupades det själavårdande perspektivet ytterligare. 2014 bytte Brommadialogen namn till Brobygge – dialog med livet.

Sedan hösten 2018 leds verksamheten av Lena Bergström. Behovet av att utveckla verksamheten i delvis ny riktning ledde till att utbildningen BroBygge lades ner 2019. Arbetet pågår med att bygga upp nätverket med fortsatt inriktning på dialog och en helhetssyn på livet. Nu med särskilt fokus på frågorna om hur vi finner en väg i klimatkrisens tid, att finna praktiker för bön och arbete i en tid av nyorientering och vilsenhet.