Värderingar

Under arbetet med att hitta Brobygges riktning i vår tid har samtal förts om vilka värderingar som vuxit fram och som kan ge fortsatt vägledning framåt.

Per Westblom, pastor med lång erfarenhet i Brobygge, har sammanfattat värderingarna i några korta satser som presenteras här. Dialogen fortsätter.

Brobygges grundläggande värderingar

Dialogiskt förhållningssätt

Det innebär en tro på möjligheten att kommunicera och fördjupa ömsesidig förståelse ”genom samtal” (= dialog). Utgångspunkten är varken att man har samma ståndpunkter eller ska komma fram till sådana. Det som krävs är en gemensam vilja till att se ur den andres perspektiv.

Samtalets oförutsägbarhet

Samtal är en grundläggande byggsten för Brobygge. Till skillnad från informationsförmedling och debatt är samtalet oförutsägbart. Ingen kan veta på förhand vilka insikter och perspektiv som det leder till om det får fortplantas i frihet. Därmed leder samtalet till ny kunskap.

Människors förändringspotential

Genom samtal och gemenskap kan människor förändras. Sådan transformation måste dock ske i frihet och utifrån ett personligt val; det är jag som låter mig förändras. All form av manipulation och tvång är främmande för dialogen.

Tillvaron är brusten

Det finns en skada i tillvaron och i oss själva som skapar konflikter, orättvisor och självdestruktion. Dialog och andlighet syftar till helande. En av de viktigaste insikterna är att jag själv har del i skadan och att jag behöver Gud för att kunna helas.

Livet är andligt

Det betyder å ena sidan en grundläggande tro på att det finns en dimension bortom det naturvetenskapliga; en kraft större än oss själva, som skapat livet och är dess förutsättning. Å andra sidan innebär det att livet i sig är andligt och rymmer en existentiell dimension.

Handling och bön

Brobygges andlighet är kroppslig. Den tar sig uttryck i praktiker som bön och samtal men också aktiv protest mot orättvisor och stöd till människor i utsatthet. Förändring är möjlig både på det personliga och samhälleliga planet.

/ Per Westblom